Danh sách API


1. API lấy danh sách Tỉnh/Thành Phố

2. API lấy danh sách Quận/Huyện

3. API lấy danh sách Phường/Xã

4. API lấy danh sách dịch vụ

5. API lấy danh sách dịch vụ cộng thêm

6. API tính cước chuyển phát

7. API tính cước dịch vụ cộng thêm